KOSTKA BRUKOWA
Strona głównaO nasProduktyUsługiGaleria obrazówOferty pracySprzedamPrzetargiKontakt z nami
Łódź, ul. Pabianicka 316
Przetargi

1. Ogłoszenie udzielenia zamówienia publicznego

Miejsce i data zamieszczenia: Łódź, dnia 03.07.2012 r.


P.P.H.U. SETT-BUD Sławomir Lisowski
93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
NIP 729-117-16-54
Regon 472068446

Tytuł projektu: "Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. SETT-BUD poprzez inwestycje w nowe środki trwałe"
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa 1 szt. łaty mechanicznej (nowej)

Łata mechaniczna przy ściąganiu niwelacji zwykle jest ciągnięta przy pomocy maszyn ciągnikowych wykorzystując rolki przesuwające sie po szynach poziomujących lub ułożonych już krawężnikach.
Łata ta przewidziana jest do ściągania różnorodnego materiału (tłuczeń, żwir, grys, piasek itd.).
Może być używana do pracy przy szerokościach do 7,5 m 
Musi posiadać możliwość wykonywania spadków daszkowych oraz jednostronnych do 9o.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty oraz oględzin w siedzibie firmy oferowanego  sprzętu, w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena zakupu - 60%
b) Długość trwania okresu gwarancyjnego - 40%
- W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT
- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia
- Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami
- Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
- Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę  punktów spośród wszystkich ocenianych ofert
  P=A+B
  P - całkowita liczba punktów (od 0 do 100)
  A - liczba punktów według kryterium ceny
  B - liczba punktów według długości trwania okresu gwarancyjnego


Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Termin składania ofert do 18.07.2012 r. do godz. 16-tej
Termin rozstrzygnięcia przetargu 20.07.2012 r.
Termin realizacji zamówienia do 31.08.2012 r.

Sposób przygotowania ofert:
a) Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu
b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką
d) Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania (w takim wypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.

Na ofertę skłądają się następujące dokumenty:
a) Oferta na zakup nowej łaty mechanicznej
b) Pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania oferenta, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres slawomir@lisowski.co lub złożyć w siedzibie firmy pod adresem 93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie http://www.sett-bud.pl w zakładce "Przetargi" podając nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem, oraz poinformuje wszystkich oferentów drogą mailową o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktu z oferentem jest:
Sławomir Lisowski, 602 473 335, slawomir@lisowski.co

Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.


 Informujemy, że przetarg wygrała firma Optimas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Starogardzkiej 62
 

2. Ogłoszenie udzielenia zamówienia publicznego

Miejsce i data zamieszczenia: Łódź, dnia 01.10.2012 r.

P.P.H.U. SETT-BUD Sławomir Lisowski
93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
NIP 729-117-16-54
Regon 472068446

Tytuł projektu: "Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. SETT-BUD poprzez inwestycje w nowe środki trwałe"
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa 1 szt. ładowarki kompaktowej (używanej)

PARAMETRY PODSTAWOWE
Masa robocza                                                                                                                           ok. 6 440 kg (z łyżką 1m3 typu 4w1)
Rozmiar opon                                                                                                                          405/70R2/13x20
Oscylacja ramy                                                                                                                        ±10°
Wysokość                                                                                                                                ok. 2 745 mm
Szerokość                                                                                                                                ok. 1 932 mm
Promień skrętu (min.)                                                                                                              ok. 1 980 mm (koła wewnętrzne)
Max. udźwig dla 80 % statycznego obciążenia wywracającego przy pełnym skręcie            ok. 2 500 kg
Udźwig na widłach maksymalny (dla środka ciężkości ładunku w odległości 500 mm) FEM II  ok.3 340 kg
Niebagatelne znaczenie ma także przyjazność dla środowiska oraz ekonomiczność tego urządzenia
Maszyna nie powinna być starsza niż 7 lat i nie powinna mieć przebiegu większego niż 5000 mtg.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty oraz oględzin w siedzibie firmy oferowanego sprzętu, w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena zakupu - 60%
b) Długość trwania okresu gwarancyjnego- 40%
- W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT
- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia
- Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami
- Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
- Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert
P=A+B
P - całkowita liczba punktów (od 0 do 100)
A - liczba punktów według kryterium ceny
B - liczba punktów według kryterium długości trwania okresu gwarancyjnego

Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Termin składania ofert do 15.10.2012 r. do godz. 16-tej
Termin rozstrzygnięcia przetargu 19.10.2012 r.
Termin realizacji zamówienia do 30.11.2012 r.

Sposób przygotowania ofert:
a) Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu
b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką
d) Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania (w takim wypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.

Na ofertę skłądają się następujące dokumenty:
a) Oferta na zakup używanej ładowarki kompaktowej
b) Pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania oferenta, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres slawomir@lisowski.co lub złożyć w siedzibie firmy pod adresem 93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie http://www.sett-bud.pl w zakładce "Przetargi" podając nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem, oraz poinformuje wszystkich oferentów drogą mailową o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktu z oferentem jest:
Sławomir Lisowski, 602 473 335, slawomir@lisowski.co

Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Zamówienie zostało unieważnione ze względu na brak oferentów i zostanie ogłoszone ponownie.

 

3. Ogłoszenie udzielenia zamówienia publicznego

Miejsce i data zamieszczenia: Łódź, dnia 01.10.2012 r.

P.P.H.U. SETT-BUD Sławomir Lisowski
93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
NIP 729-117-16-54
Regon 472068446

Tytuł projektu: "Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. SETT-BUD poprzez inwestycje w nowe środki trwałe"
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa 1 szt. walca drogowego średniego (używanego).

Walec drogowy średni (od 3,5 do 6,5 ton)
Maszyna nie powinna być starsza niż 7 lat i nie powinna być używana dłużej niż 5000 mtg
– Regulowany przedni zgarniacz bębna
– Doskonała widoczność do przodu i do tyłu
– Licznik motogodzin i wskaźnik poziomu paliwa.
– Giętkie przewody hydrauliczne zamontowane wewnątrz ramy bębna, gdzie nie są narażone na uszkodzenie
– Odizolowany od drgań, antypoślizgowy podest roboczy z ergonomicznym stanowiskiem operatora
– Elementy sterujące rozmieszczone ergonomicznie, w zasięgu rąk
– Odchylana do tyłu pokrywa silnika, zapewniająca łatwy dostęp do punktów obsługowych
– lampki i sygnały dźwiękowe ostrzegające o zatkaniu filtra powietrza, braku ładowania akumulatora, nieprawidłowej temperaturze cieczy chłodzącej, ciśnieniu oleju silnikowego i temperaturze oleju hydraulicznego. 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty oraz oględzin w siedzibie firmy oferowanego sprzętu, w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena zakupu - 60%
b) Długość trwania okresu gwarancyjnego - 40%
- W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT
- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia
- Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami
- Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
- Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert
P=A+B
P - całkowita liczba punktów (od 0 do 100)
A - liczba punktów według kryterium ceny
B - liczba punktów według kryterium długości trwania okresu gwarancyjnego


Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Termin składania ofert do 15.10.2012 r. do godz. 16-tej
Termin rozstrzygnięcia przetargu 19.10.2012 r.
Termin realizacji zamówienia do 30.11.2012 r.

Sposób przygotowania ofert:
a) Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu
b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką
d) Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania (w takim wypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.

Na ofertę skłądają się następujące dokumenty:
a) Oferta na zakup używanego walca drogowego średniego
b) Pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania oferenta, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres slawomir@lisowski.co lub złożyć w siedzibie firmy pod adresem 93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie http://www.sett-bud.pl w zakładce "Przetargi" podając nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem, oraz poinformuje wszystkich oferentów drogą mailową o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktu z oferentem jest:
Sławomir Lisowski, 602 473 335, slawomir@lisowski.co

Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Zamówienie zostało unieważnione ze względu na brak oferentów i zostanie ogłoszone ponownie.
 

4. Ogłoszenie udzielenia zamówienia publicznego

Miejsce i data zamieszczenia: Łódź, dnia 01.10.2012 r.

P.P.H.U. SETT-BUD Sławomir Lisowski
93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
NIP 729-117-16-54
Regon 472068446

Tytuł projektu: "Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. SETT-BUD poprzez inwestycje w nowe środki trwałe"
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa 1 szt. maszyny do układania krawężników (nowej)

 Maszyna przeznaczona do układania krawężników
- Działanie na zasadzie ssawy podciśnieniowej
- Możliwość przymocowania do każdego typu ładowarki czołowej z widłami i systemem szybkiego montażu oprzyrządowania
- Bardzo płynna praca urządzenia podczas podnoszenia, transportu i układania krawężników
- Zasięg ramienia: ok. 3,5 m
- Udźwig: około 140 kg
- Waga: do 400 kg
- Wydajność dzienna: układanie do ok. 300 m krawężnika
- Wyposażona standardowo w ssawę do krawężników 140 kg

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty oraz oględzin w siedzibie firmy oferowanego sprzętu, w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena zakupu - 60%
b) Długość trwania okresu gwarancyjnego - 40%
- W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT
- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia
- Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami
- Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
- Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert
P=A+B
P - całkowita liczba punktów (od 0 do 100)
A - liczba punktów według kryterium ceny
B - liczba punktów według kryterium długości trwania okresu gwarancyjnego


Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Termin składania ofert do 15.10.2012 r. do godz. 16-tej
Termin rozstrzygnięcia przetargu 19.10.2012 r.
Termin realizacji zamówienia do 30.11.2012 r.

Sposób przygotowania ofert:
a) Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu
b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką
d) Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania (w takim wypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.

Na ofertę skłądają się następujące dokumenty:
a) Oferta na zakup nowej maszyny do układania krawężników
b) Pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania oferenta, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres slawomir@lisowski.co lub złożyć w siedzibie firmy pod adresem 93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie http://www.sett-bud.pl w zakładce "Przetargi" podając nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem, oraz poinformuje wszystkich oferentów drogą mailową o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktu z oferentem jest:
Sławomir Lisowski, 602 473 335, slawomir@lisowski.co

Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.


 Informujemy, że przetarg wygrała firma Optimas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Starogardzkiej 62


 

5. Ogłoszenie udzielenia zamówienia publicznego

Miejsce i data zamieszczenia: Łódź, dnia 01.10.2012 r.

P.P.H.U. SETT-BUD Sławomir Lisowski
93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
NIP 729-117-16-54
Regon 472068446

Tytuł projektu: "Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. SETT-BUD poprzez inwestycje w nowe środki trwałe"
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa 1 szt. maszyny do układania kostki (używana)

Maszyna do układania kostki wraz z chwytakiem hydraulicznym który automatycznie przestawia się w poziomie na jednopunktowym zawiesiu, napędzana silnikiem Diesla o czterech cylindrach, chłodzonym wodą, moc ok. 24 kw, ilość obrotów regulowana. Rozrusznik elektryczny, chłodnica oleju hydraulicznego, napęd jezdny hydrostatyczny, kierownica wspomagana hydraulicznie.
- Kolumna kierownicza regulowana zarówno w pionie jak i poziomie.
- Maszyna powinna być doposażona w kabinę z tworzywa sztucznego, osłaniającą ze wszystkich stron, wytłumioną, drzwi obustronne, zamykane na klucz.
- Automatyka (chwytak samoczynnie wyrównuje kostkę, zamyka się w momencie pobrania warstwy i otwiera w momencie położenia warstwy)
- System wspomagania dokładania
- Dwustopniowy wysięgnik, dający się wysunąć do tego stopnia, że można zdejmować warstwy kostki z nałożonych na siebie palet, lub wprost z platformy wozu ciężarowego do wysokości 2.60 m. 
- Mechanizm obrotowy chwytaka za pomocą którego operator może samodzielnie obracać chwytakiem z kabiny w obie strony w granicach 350 stopni.
- Reflektory – trzy z przodu, jeden z tyłu, światło ostrzegawcze.
- Licznik godzin i taktów roboczych, oba sumaryczne i regulowane.
- Ogrzewanie.
- Zwiększony udźwig do 700 kg netto.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty oraz oględzin w siedzibie firmy oferowanego sprzętu, w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena zakupu - 60%
b) Długość trwania okresu gwarancyjnego - 40%
- W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT
- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia
- Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami
- Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
- Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert
P=A+B
P - całkowita liczba punktów (od 0 do 100)
A - liczba punktów według kryterium ceny
B - liczba punktów według kryterium długości trwania okresu gwarancyjnego


Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Termin składania ofert do 15.10.2012 r. do godz. 16-tej
Termin rozstrzygnięcia przetargu 19.10.2012 r.
Termin realizacji zamówienia do 30.11.2012 r.

Sposób przygotowania ofert:
a) Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu
b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką
d) Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania (w takim wypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.

Na ofertę skłądają się następujące dokumenty:
a) Oferta na zakup używanej układarki do kostki
b) Pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania oferenta, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres slawomir@lisowski.co lub złożyć w siedzibie firmy pod adresem 93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie http://www.sett-bud.pl w zakładce "Przetargi" podając nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem, oraz poinformuje wszystkich oferentów drogą mailową o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktu z oferentem jest:
Sławomir Lisowski, 602 473 335, slawomir@lisowski.co

Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
 Informujemy, że przetarg wygrała firma Optimas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Starogardzkiej 62 


6. Ogłoszenie udzielenia zamówienia publicznego

Miejsce i data zamieszczenia: Łódź, dnia 19.11.2012 r.

P.P.H.U. SETT-BUD Sławomir Lisowski
93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
NIP 729-117-16-54
Regon 472068446

Tytuł projektu: "Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. SETT-BUD poprzez inwestycje w nowe śr odki trwałe"
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa 1 szt. przecinarki spalinowej (nowej)

PARAMETRY PODSTAWOWE br /
Masa robocza do 16 kg
Moc do 7 kW
Tarcza diamentowa o średnicy od 350 do 400 mm


Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty oraz oględzin w siedzibie firmy oferowanego sprzętu, w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena zakupu - 60%
b) Długość trwania okresu gwarancyjnego- 40%
- W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT
- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia
- Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami
- Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
- Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert
P=A+B
P - całkowita liczba punktów (od 0 do 100)
A - liczba punktów według kryterium ceny
B - liczba punktów według kryterium długości trwania okresu gwarancyjnego

Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Termin składania ofert do 07.12.2012 r. do godz. 16-tej
Termin rozstrzygnięcia przetargu 10.12.2012 r.
Termin realizacji zamówienia do 31.12.2012 r.

Sposób przygotowania ofert:
a) Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu
b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką
d) Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania (w takim wypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.

Na ofertę skłądają się następujące dokumenty:
a) Oferta na zakup nowej przecinarki spalinowej.
b) Pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania oferenta, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres slawomir@lisowski.co lub złożyć w siedzibie firmy pod adresem 93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie http://www.sett-bud.pl w zakładce "Przetargi" podając nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem, oraz poinformuje wszystkich oferentów drogą mailową o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktu z oferentem jest:
Sławomir Lisowski, 602 473 335, slawomir@lisowski.co

Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
 Informujemy, że przetarg wygrała firma AB Limba s.c. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pabianickiej 88A
 

7. Ogłoszenie udzielenia zamówienia publicznego

Miejsce i data zamieszczenia: Łódź, dnia 19.11.2012 r.

P.P.H.U. SETT-BUD Sławomir Lisowski
93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
NIP 729-117-16-54
Regon 472068446

Tytuł projektu: "Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. SETT-BUD poprzez inwestycje w nowe środki trwałe"
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa 1 szt. przecinarki stołowej elektrycznej (nowej)

PARAMETRY PODSTAWOWE
Moc powyżej 1400 W
Tarcza diamentowa 350 mm do cięcia elementów betonowych
Ciężar do 100 kg
Układ chłodzenia tarczy 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty oraz oględzin w siedzibie firmy oferowanego sprzętu, w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena zakupu - 60%
b) Długość trwania okresu gwarancyjnego - 40%
- W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT
- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia
- Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami
- Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
- Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert
P=A+B
P - całkowita liczba punktów (od 0 do 100)
A - liczba punktów według kryterium ceny
B - liczba punktów według kryterium długości trwania okresu gwarancyjnego


Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Termin składania ofert do 07.12.2012 r. do godz. 16-tej
Termin rozstrzygnięcia przetargu 10.12.2012 r.
Termin realizacji zamówienia do 31.12.2012 r.

Sposób przygotowania ofert:
a) Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu
b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką
d) Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania (w takim wypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.

Na ofertę skłądają się następujące dokumenty:
a) Oferta na zakup nowej przecinarki stołowej
b) Pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania oferenta, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres slawomir@lisowski.co lub złożyć w siedzibie firmy pod adresem 93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie http://www.sett-bud.pl w zakładce "Przetargi" podając nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem, oraz poinformuje wszystkich oferentów drogą mailową o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktu z oferentem jest:
Sławomir Lisowski, 602 473 335, slawomir@lisowski.co

Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
 Informujemy, że przetarg wygrała firma AB Limba s.c. z siedzibą w Łodzi przy ul. Pabianickiej 88A
 

8. Ogłoszenie udzielenia zamówienia publicznego

Miejsce i data zamieszczenia: Łódź, dnia 29.11.2012 r.

P.P.H.U. SETT-BUD Sławomir Lisowski
93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
NIP 729-117-16-54
Regon 472068446

Tytuł projektu: "Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. SETT-BUD poprzez inwestycje w nowe środki trwałe"
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa 1 szt. ładowarki kompaktowej (używanej)

PARAMETRY PODSTAWOWE
Masa robocza                                                                                                                           ok. 6 440 kg (z łyżką 1m3 typu 4w1)
Rozmiar opon                                                                                                                          405/70R2/13x20
Oscylacja ramy                                                                                                                        ±10°
Wysokość                                                                                                                                ok. 2 745 mm
Szerokość                                                                                                                                ok. 1 932 mm
Promień skrętu (min.)                                                                                                              ok. 1 980 mm (koła wewnętrzne)
Max. udźwig dla 80 % statycznego obciążenia wywracającego przy pełnym skręcie            ok. 2 500 kg
Udźwig na widłach maksymalny (dla środka ciężkości ładunku w odległości 500 mm) FEM II  ok.3 340 kg
Niebagatelne znaczenie ma także przyjazność dla środowiska oraz ekonomiczność tego urządzenia
Maszyna nie powinna być starsza niż 7 lat i nie powinna mieć przebiegu większego niż 5000 mtg.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty oraz oględzin w siedzibie firmy oferowanego sprzętu, w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena zakupu - 60%
b) Długość trwania okresu gwarancyjnego - 40%
- W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT
- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia
- Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami
- Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
- Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert
P=A+B
P - całkowita liczba punktów (od 0 do 100)
A - liczba punktów według kryterium ceny
B - liczba punktów według kryterium długości trwania okresu gwarancyjnego


Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Termin składania ofert do 14.12.2012 r. do godz. 16-tej
Termin rozstrzygnięcia przetargu 18.12.2012 r.
Termin realizacji zamówienia do 31.12.2012 r.

Sposób przygotowania ofert:
a) Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu
b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką
d) Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania (w takim wypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.

Na ofertę skłądają się następujące dokumenty:
a) Oferta na zakup używanej ładowarki kompaktowej
b) Pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania oferenta, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres slawomir@lisowski.co lub złożyć w siedzibie firmy pod adresem 93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie http://www.sett-bud.pl w zakładce "Przetargi" podając nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem, oraz poinformuje wszystkich oferentów drogą mailową o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktu z oferentem jest:
Sławomir Lisowski, 602 473 335, slawomir@lisowski.co

Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
 Informujemy, że przetarg wygrała firma M-CLUB Maciej Małecki z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 4

 

9. Ogłoszenie udzielenia zamówienia publicznego

Miejsce i data zamieszczenia: Łódź, dnia 29.11.2012 r.

P.P.H.U. SETT-BUD Sławomir Lisowski
93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
NIP 729-117-16-54
Regon 472068446

Tytuł projektu: "Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. SETT-BUD poprzez inwestycje w nowe środki trwałe"
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa 1 szt. walca drogowego średniego (używanego).

Walec drogowy średni (od 3,5 do 6,5 ton)
Maszyna nie powinna być starsza niż 7 lat i nie powinna być używana dłużej niż 5000 mtg
– Regulowany przedni zgarniacz bębna
– Doskonała widoczność do przodu i do tyłu
– Licznik motogodzin i wskaźnik poziomu paliwa.
– Giętkie przewody hydrauliczne zamontowane wewnątrz ramy bębna, gdzie nie są narażone na uszkodzenie
– Odizolowany od drgań, antypoślizgowy podest roboczy z ergonomicznym stanowiskiem operatora
– Elementy sterujące rozmieszczone ergonomicznie, w zasięgu rąk
– Odchylana do tyłu pokrywa silnika, zapewniająca łatwy dostęp do punktów obsługowych
– lampki i sygnały dźwiękowe ostrzegające o zatkaniu filtra powietrza, braku ładowania akumulatora, nieprawidłowej temperaturze cieczy chłodzącej, ciśnieniu oleju silnikowego i temperaturze oleju hydraulicznego.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty oraz oględzin w siedzibie firmy oferowanego sprzętu, w oparciu o następujące kryteria:
a) Cena zakupu - 60%
b) Długość trwania okresu gwarancyjnego - 40%
- W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT
- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia
- Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami
- Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
- Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna taką, która w oparciu o przyjęte kryteria, uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert
P=A+B
P - całkowita liczba punktów (od 0 do 100)
A - liczba punktów według kryterium ceny
B - liczba punktów według kryterium długości trwania okresu gwarancyjnego


Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Termin składania ofert do 14.12.2012 r. do godz. 16-tej
Termin rozstrzygnięcia przetargu 18.12.2012 r.
Termin realizacji zamówienia do 31.12.2012 r.

Sposób przygotowania ofert:
a) Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu
b) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką
d) Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania (w takim wypadku należy załączyć kopię pełnomocnictwa). Ewentualne poprawki powinny być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.

Na ofertę skłądają się następujące dokumenty:
a) Oferta na zakup używanego walca drogowego średniego
b) Pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania oferenta, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres slawomir@lisowski.co lub złożyć w siedzibie firmy pod adresem 93-425 Łódź, ul. Rejonowa 7
Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie http://www.sett-bud.pl w zakładce "Przetargi" podając nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem, oraz poinformuje wszystkich oferentów drogą mailową o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktu z oferentem jest:
Sławomir Lisowski, 602 473 335, slawomir@lisowski.co

Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana jak i wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
  Informujemy, że przetarg wygrała firma M-CLUB Maciej Małecki z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 4 
Strona głównaO nasProduktyUsługiGaleria obrazówOferty pracySprzedamPrzetargiKontakt z nami